Bekijk onze huurvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Adres: 3945 Ham
E-mailadres: info@springkastelenjj.be
Telefoonnummer: 0491 92 79 74
Btw-nummer: BTW BE 0869.602.822

Om alles duidelijk te maken, hebben wij hieronder alle huurvoorwaarden op een rijtje gezet die gelden als u een springkasteel huurt bij Jumping Jack. Lees ze eventueel eens rustig door zodat u weet wat u van ons kan verwachten.

Artikel 1

Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,…), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel. Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (klinkers, beton, enz.) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging aan de ondergrond (gras) door het staan van het springkasteel of het aan en af voeren er van (180kg). Voor het op de plaats te brengen zou er een doorgang van tenminste 1,20m moeten zijn. Indien dit niet is, laat dit dan weten. Dan bekijken wij wat we kunnen doen. Na op stelling van het springkasteel mag dit niet meer verplaatst worden.

Artikel 2

Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de huurder over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art 1 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de inontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de huurder akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist, en op de hoogte is van het gebruik.

Artikel 3

De huurder staat in voor het correct gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik ook vandalisme valt hier onder. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal ten laste van de verhuurder. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed, kauwgom of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 16 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 4

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder onder andere regen, wind,… staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, maar de muziekinstallatie en verlichting bij het disco springkasteel dient wel verwijderd te worden, bij schade hieraan wordt er een bedrag van 500€ aangerekend, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

Artikel 5

Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen of rukwinden niet opgeblazen kan blijven, dienen volgende maatregelen te worden genomen: water laten aflopen alvorens af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien. Zie ook Artikel 4 voor disco springkasteel.

Artikel 6

Bij in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs alsook de waarborgsom betaald te worden. Indien de huurder niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Artikel 7

In geval van niet- of laattijdige levering zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 8

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na de ondertekening van de huurvoorwaarden aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 9

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

Artikel 10

De huurder verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en Springkastelen JJ  akkoord met de algemene voorwaarden, waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 11

Springkastelen JJ  is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst van zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan de huurder heeft afgeleverd.

Artikel 12

Facturen van Springkastelen JJ zijn steeds contant en zonder korting betaalbaar bij plaatsing of op het factuur vermelde adres van Springkastelen JJ. Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit een motivatie, wijziging of afschaffing van de algemene voorwaarden van Springkastelen JJ met zich meebrengen.

Artikel 13

Afwijkingen van de algemene voorwaarden welke door springkastelen JJ niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van springkastelen JJ geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.

Artikel 14

De klant verklaart bij aftekenen van dit document, de voorwaarden te accepteren en na te leven.

Vragen of reserveren? Contacteer ons

Back to Top