Bekijk onze huurvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Springkastelen jj    BTW-nummer: BE0869602822

Meulenven 33 3945 Ham

Telefoon: 0491/927 974

Artikel 1:

Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit van 220 volt, minstens 16Ate leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas, takken, …),bij voorkeur gras waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grote van min 1 meter rondom het kasteel, aan de achter zijde min 2 meter. Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (klinkers, beton,…)staat. Dient de huurder ons hiervan op voorhand te verwittigen. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging aan de ondergrond (gras, bewatering,…) door het staan en verankeren van het springkasteel, het aan en afvoeren er van (180kg).Voor het op d plaats te brengen zou er een vrije doorgang van tenminste 1,20M moeten zijn. Na opstelling van het springkasteel mag dit niet meer verplaatst worden.

Artikel 2:

Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de huurder over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art 1 aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de huurder akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist, en op de hoogte is van het gebruik.

Artikel 3:

De huurder staat in voor het correct gebruik en de permanente controle door een meerderjarige van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik, ook vandalisme valt hier onder. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal ten laste van de verhuurder. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkelmogelijk onder toezicht van een meerderjarige (+18j). Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel, aan de muurtjes  en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen, met eetwaren-snoepgoed (kauwgum)-drank dit ook op de trede. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op of in de zone van het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden door gerekend aan de huurder.

Artikel 4:

In geval van slechte weersomstandigheden, Zoals: regen, wind, enz.  staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal, personen en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade en ongevallen. Het springkasteel dient zo lang mogelijk opgeblazen te blijven ook bij regen, bij wind tot 5 beaufort (29-38 Km/U),  maar de muziekinstallatie en verlichting bij het disco springkasteel dient wel verwijderd te worden, bij schade hieraan wordt er een bedrag van 500€ aangerekend, bij hevige rukwinden 5 Beaufort moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van en springkasteel met dak garandeert niet dat het springkussen volledig droog zal blijven bij regen, daar het eigenlijk zonneschermen zijn.

Artikel 5:

Indien het springkasteel in geval van vochtigheid, regen, rukwinden niet opgeblazen kan blijven, dienen volgende maatregelen te worden genomen: water laten aflopen alvorens platte laten. Vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel dubbel te plooien. Zie ook Artikel 4 voor disco springkasteel. Het springkasteel dient in opgeblazen toestand te blijven gedurende de hele huurperiode tot het wordt afgehaald met enige uitzondering van artikel 4.

Artikel 6:

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs alsook de waarborgsom betaald te worden. Indien de huurder niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum en uur behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen. Elk oponthoud bij levering en ophalen wordt aangerekend aan 10€ per begonnen kwartier. (vb: ontruimen van het terrein, garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken, enz.)

Artikel 7:

Ingeval van niet- of laattijdige levering zal de huurder geen enkel schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 8:

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na de ondertekening van de huurvoorwaarden aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 9:

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken ven Hasselt.

Artikel 10:

De huurder verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en springkastelen jj akkoord met de algemene voorwaarden, waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen  werd.

Artikel 11:

Springkastelen JJ is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst van zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan de huurder heeft afgeleverd.

Artikel 12:

Facturen van springkastelen JJ zijn steeds contant betaalbaar bij de plaatsing of op het factuur vermelde adres van springkastelen JJ. Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze , kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit een motivatie, wijziging of afschaffing van de algemene voorwaarden van springkastelen JJ met zich meebrengen.

Artikel 13:

Afwijkingen van de algemene voorwaarden welke door springkastelen JJ niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van springkastelen JJ geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.

Artikel 14:

De klant verklaart bij aftekenen van dit document, de voorwaarden te accepteren en na te leven.

Vragen of reserveren? Contacteer ons

Back to Top